[[Site/Publish_:_unsupportedBrowser]]

Vad kan familjeterapi handla om?

- hur kan mina föräldrar förstå mig bättre
- min mamma och pappa ska skiljas och jag vet inte hur jag ska göra
- min mamma/pappa har alkohol- och/eller narkotika problem och jag vet inte hur jag ska göra
- hur kan jag som förälder bli bättre på att förstå mitt barn
- hur kan vi som föräldrar agera klokt mot barnet vid skilsmässa
- hur kan vi som föräldrar agera värdigt och respektfullt mot varandra vid skilsmässa
- hur kan jag stötta mitt barn som är utsatt för mobbning
- hur kan jag stötta mitt barn som har tappat studiemotivationen 
- hur kan jag stötta mitt barn som har drogproblem och hur kan jag själv hitta stöd 
- hur kan jag stötta mitt barn som har utsatts för sexuellt övergrepp och hur kan jag själv hitta stöd
- hur kan jag stötta mitt barn som har suicidtankar och/eller självskadebeteende och hur kan jag själv hitta stöd                                                     - hur skall jag fungera som en klok och stödjande mor/ far när jag har missbruksproblem; går igenom en livskris

Familjeterapi för samtliga familjemedlemmar som kan behöva stöd i att hantera situationer de upplever svåra och problematiska. Det kan handla om att barnet möter olika svårigheter som föräldrarna och/eller syskonen inte vet hur de ska relatera till; skolproblem; studiemotivation, mobbning, utanförskap, suicidtankar, drogproblem, våld och kriminalitet. Det kan också handla om föräldrarna,  föräldrar som inte ser sitt barn och/eller vet hur de skall förhålla sig för att ge sitt barn en stödjande, omsorgsfull och sund fostran och uppväxtmiljö på grund av egna svårigheter.

Djupare förståelse om sig själv och sitt eget förhållningssätt

Det kan röra sig om djupare förståelse och bekräftelse, tydlighet och gränssättning, så väl som att stanna upp i vardagen och ge tid åt reflektion för att bli bättre på att se och förstå sitt barns agerande, inte minst sitt eget. Det kan också handla om att de vuxna i familjen behöver stöd i att bemöta varandra mer respektfullt och konstruktivt. Även hitta rätt i långvariga relationsproblem som inte enbart berör familjen, utan där släkten har en central roll i "gamla släktfejder".

Ett sätt kan vara att bjuda in dem det berör i terapin. Syftet är att medverka till att lösa problemen som kan ha funnits outtalade och/eller dolda under lång tid. Om föräldrarna är skilda kan det handla om att bjuda in den nya partnern, eller tidigare äkta hälft för att tillsammans finna konstruktiva och respektfulla lösningar för att barnet inte ska komma i kläm i vuxenkonflikter.

 

Varmt välkommen hälsas Du.

Tina Lundberg

E-post: tinap.lundberg@telia.com
Bokning: +46(0)734 22 22 90