[[Site/Publish_:_unsupportedBrowser]]

Samtalsmottagning 

Tina Lundberg bedriver samtalsterapi ur ett psykoterapeutiskt systemteoretiskt och narrativt perspektiv.

 

Målgrupp

- individualterapi för ungdomar
- individualterapi för vuxna
- familjer
- par
- kvinnor och barn som utsatts för hot, våld och/eller sexuella övergrepp
- människor i livskris, kris och traumabearbetning
- människor som vill bli coachade att nå sina mål

Vad kan individualterapi för ungdomar handla om?

- stärka självkänslan 
- stärka självförtroendet
- hitta rätt i relationsproblem
- öka studiemotivationen
- komma till rätta med suicidtankar och/eller självskadebeteende
- utsatthet för mobbning 
- komma till rätta med drogproblematik
- komma tillrätta med våld och/eller kriminalitet 
- kris- och traumabearbetning 
- bearbetning av sexuella övergrepp

Vad kan individualterapi för vuxna handla om?

- prestationsångest
- otillräcklighet
- stress, ångest, oro 
- livskris
- bryta mönster
- komma tillbaka efter arbetslöshet och/eller lång sjukskrivning
- hitta rätt i relationsproblem
- stärka självkänslan
- stärka självförtroendet
- vad vill jag egentligen med mitt liv?
- kris- och traumabearbetning 
- bearbetning av sexuella övergrepp

Individualterapi för den som vill ha stöd för att komma vidare med sig själv i sitt sammanhang. Det kan handla om att komma till rätta med vardagliga problem, stöd i att förverkliga mål, till att få stöd i att bearbeta en kris- och/eller ödesdiger livssituation som drastiskt har påverkat individen.

Vad kan familjeterapi handla om?

- hur kan mina föräldrar förstå mig bättre
- min mamma och pappa ska skiljas och jag vet inte hur jag ska göra
- min mamma/pappa har alkohol- och/eller narkotika problem och jag vet inte hur jag ska göra
- hur kan jag som förälder bli bättre på att förstå mitt barn
- hur kan vi som föräldrar agera klokt mot barnet vid skilsmässa
- hur kan vi som föräldrar agera värdigt och respektfullt mot varandra vid skilsmässa
- hur kan jag stötta mitt barn som är utsatt för mobbning
- hur kan jag stötta mitt barn som har tappat studiemotivationen 
- hur kan jag stötta mitt barn som har drogproblem och hur kan jag själv hitta stöd 
- hur kan jag stötta mitt barn som har utsatts för sexuellt övergrepp och hur kan jag själv hitta stöd
- hur kan jag stötta mitt barn som har suicidtankar och/eller självskadebeteende och hur kan jag själv hitta stöd

Familjeterapi för samtliga familjemedlemmar som kan behöva stöd i att hantera situationer de upplever svåra och problematiska. Det kan handla om att barnet möter olika svårigheter som föräldrarna och/eller syskonen inte vet hur de ska relatera till; skolproblem; studiemotivation, mobbning, utanförskap, suicidtankar, drogproblem, våld och kriminalitet. Det kan också handla om föräldrarna,  föräldrar som inte ser sitt barn och/eller vet hur de skall förhålla sig för att ge sitt barn en stödjande, omsorgsfull och sund fostran och uppväxtmiljö.

Djupare förståelse om sig själv och sitt eget förhållningssätt

Det kan röra sig om djupare förståelse och bekräftelse, tydlighet och gränssättning, så väl som att stanna upp i vardagen och ge tid åt reflektion för att bli bättre på att se och förstå sitt barns agerande, inte minst sitt eget. Det kan också handla om att de vuxna i familjen behöver stöd i att bemöta varandra mer respektfullt och konstruktivt. Även hitta rätt i långvariga relationsproblem som inte enbart berör familjen, utan där släkten har en central roll i "gamla släktfejder".

Ett sätt kan vara att bjuda in dem det berör i terapin. Syftet är att medverka till att lösa problemen som kan ha funnits outtalade och/eller dolda under lång tid. Om föräldrarna är skilda kan det handla om att bjuda in den nya partnern, eller tidigare äkta hälft för att tillsammans finna konstruktiva och respektfulla lösningar för att barnet inte ska komma i kläm i vuxenkonflikter.

Vad kan parterapi handla om?

- vad är en kärleksfull, bekräftande och respektfull relation för oss
- vad behöver vi för att må bra i relationen
- hur svarar vi an på varandras behov, önskemål och olikheter
- hur upplever vi vår mentala förståelse, emotionella, sexuella, själsliga och vår andliga förståelse i mötet med varandra
- hur ser våra respektive värdegrunder ut
- fokuserar vi problem eller möjligheter
- har vi tillit till varandra, känner vi stöd, förståelse 
- lyssnar vi
- tar vi ansvar för oss själva och varandra
- har vi gemensamma mål
- vad vill vi framåt med oss

Parterapi kan vara aktuellt för par som vill ha stöd i att ta vara på varandra mer kärleksfullt. Par som kan ha fastnat i anklagelser, rätt och fel, maktkamp och oförståelse över varför den andre agerar, och/eller reagerar som han eller hon gör. Parterapi kan även vara aktuellt för par som befinner sig i en återvändsgränd där otrohet har ägt rum och/eller skilsmässa nu kan vara centrala begrepp; hur hitta rätt känslomässigt? Praktiskt? Inte minst hur hittar vi rätt med barnen?

Vad kan terapi för kvinnor och barn som har utsatts för hot, våld och/eller sexuella övergrepp handla om?

Terapin, ett rum för bearbetning och frigörelse från smärtsamma minnen, ett rum för att våga komma tillbaka, mobilisera kraft och skapa nya livsbejakande sammanhang. Individuella samtal över tid som utgår från en systemteoretisk förståelsemodell, som på sikt, om klienten vill, kan övergå i par- och/eller familjesamtal. Finns barn med i sammanhanget situationsanpassas terapin därefter. Exempelvis kan kvinnan ha enskilda samtal, parallellt även ha terapi tillsammans med barnet. Här kan även förövaren bjudas in om så önskas hos den drabbade och förövaren vill ta ansvar för sin handling. Även andra viktiga kan delta i det terapeutiska rummet.

Utifrån klientens mål och/eller problemformulering arbetar jag för att stärka dennes resurser och bana väg för utrymmet att växa.

Specialitet: kvinnor och barn som mött hot, våld och/ eller sexuella övergrepp där vissa lever under skyddad ID, ungdomar i riskzon samt kris och traumabearbetning

Var träffas vi?

Vi kan träffas i lokaler hos Familjeterapeuterna Korsvägen AB, Södra vägen 61 i Göteborg. Däremot vid uppdrag verkar jag i regel på plats hos uppdragsgivaren. Jag har även breddat min verksamhet och erbjuder terapi och handledning i rofylld miljö på min lilla hästgård Änglagård i Härryda två mil utanför Göteborg.

Här kan den som vill strosa runt en stund före eller efter terapisessionen/ handledningen, få med sig en kopp kaffe eller te och bara koppla av nere vid vattnet om så önskas.

Pris?

1 klocktim/ 850.- 
10 bokade sessioner/ 6.500.- 

 

Varmt välkommen hälsas Du.

Tina Lundberg

E-post: tinap.lundberg@telia.com
Bokning: +46(0)734 22 22 90