[[Site/Publish_:_unsupportedBrowser]]

WORKSHOP

”Hur når jag fram till mitt familjehemsbarn”

 
Workshopen riktar sig till familjehem och professionella som arbetar med barn och unga som vill utveckla sin förståelse för ett relationsinriktat bemötande av det placerade familjehemsbarnet.

Den unge kan bära traumatiska minnen denne har mött tidigare i livet. Det kan handla om relationskonflikter, suicidnära tankar, olika former av självskadande beteende, drog- och våldsproblematik, smärtsamma förluster eller djup bristfällig omvårdnad.  

Den unges vardag kan vara präglad av olika problemställningar som har börjat ta makten över det egna livet. Känslor av ensamhet, maktlöshet, förtvivlan, oro, misstro, ilska och sorg kan stundom prägla vardagen i den unges olika sammanhang - inte minst i familjehemmet. Den unge kan uttr­ycka önskan om att vilja komma vidare men vet inte hur. Tilltro till den egna kraften och förmågan kan upplevas saknas, liksom konkreta verktyg.

Dagens program

Ett ärende som exemplifierar en krissituation där familjehemsbarnet går tvärs emot uppsatta regler, strukturer och överenskommelser och i ett utåtagerande förhållningssätt stöter bort familjemedlemmarna. Du som familjehem, eller professionell, når helt enkelt inte fram till den unge där och då.

Under workshopen kommer Tina ge praktiska råd och belysa fruktbara förhållningssätt som kan lösa upp knutar när krissituationen uppstår.

1. Ärendet

2. Grupper
    – indelning av smågrupper som arbetar fram lösningsfokuserade förslag på bemötande av fallbeskrivningen.edovisning 
    – grupperna redovisar sina förslag

3. Förtroende
    – genomgång av hur familjehemmet kan bygga upp förtroende med sitt familjehemsbarn; att ta emot, stå kvar, "mjukt komma åt tårarna” och               tillsammans arbeta fram en ny livsbejakande plattform att utgå från vid konflikter

4. Självreflektion
    – vad kan jag som familjehem bli bättre i?
    – vilka är mina styrkor kontra arbetspunkter? 
    – genomgång

5. Sammanfattning 
    – vad bär jag med mig från workshopen? 
    – utvärdering av dagen

 

Heldag           10.00-16.30

Max               10 deltagare

Lunch            12.30-13.30 (betalas av deltagaren )

Fika               för- och eftermiddag (ingår i avgiften)

Plats               Änglagård alternativt hos uppdragsgivaren

Pris                1 200.-/deltagare

 

Vidare information och bokning?
Vänligen kontakta:

    
Tina Lundberg
TINA LUNDBERG IDÉ & UTVECKLING
Tfn.direkt.  +46(0)734 22 22 90
 E-post.       tinap.lundberg@telia.com