[[Site/Publish_:_unsupportedBrowser]]

I rollen som handledare, utbildare och föreläsare

 

Kompetensutveckling 

Verksamheten erbjuder även kompetens- och verksamhetsutveckling till organisationer inom både privatoch offentlig verksamhet. Insatserna kan vara handledning, utbildningsinsatser och föreläsningar. Tjänsterna vi erbjuder är psykoterapeutiska tjänster utifrån ett systemteoretiskt och narrativt perspektiv.   

I rollen arbetar vi utifrån uppdragsgivarens mål, behov och/eller problemformulering. Vi arbetar för att stärka och bana väg för utveckling.  

Vi utgår från ett förhållningssätt som betonar människors resurser och möjligheter att skapa nya konstruktiva sammanhang. Utifrån ett salutogent synsätt betonar vi framtid, hopp och visioner/drömmar i människors liv för att möjliggöra nya förmågor att utvecklas.

I arbetet värnar vi om mångfald och respekt för varje enskild individ utifrån etnisk tillhörighet, religion, klass, kön och sexuell läggning.

Stötta individen och gruppen

- I rollen som handledare och utbildare är min främsta uppgift rent allmänt att stötta gruppen och individen att hitta vägar som främjar växt i sammanhanget vederbörande arbetar i. Det kan handla om att hjälpa till att lösa upp låsta situationer, bli mer närvarande om hur jag påverkar andra så väl som tillåter mig själv påverkas i yrkessammanhanget, till att medvetandegöra styrkor och arbeta med arbetspunkter som främjar den professionella utvecklingen i yrket, säger Tina Lundberg.

Medvetandegöra - från problem till möjligheter

Det narrativa förhållningssättet är ett synsätt som framhåller att vi människor skapar mening i våra liv och i vår tillvaro genom de berättelser vi formulerar om oss själva och andra. I detta perspektiv kan det narrativa ses som en process där fokus flyttas från klientens/uppdragsgivarens problemfyllda berättelser till mer önskade och rika berättelser om dennes förmågor, intentioner, värderingar och drömmar. Något annat är utforskandet av relationer, sammanhang och maktstrukturer och vad som kan ge mening i olika sammanhang.

Klientens/uppdragsgivarens ord och värderingar är i centrum. Om någon har ett problem bryter det ofta mot värderingar som personen har i relation till sammanhanget, uppgiften kan då vara att stödja vederbörande i att ta kommandot över sig själv och/eller situationen. Det kan också handla om att medvetandegöra maktstrukturer, hur vi människor kan förminska varandra, ta saker för givna och/eller förtrycka varandra på ett ytterst subtilt sätt. 

Då kan det handla om att medvetandegöra detta och arbeta fram och skapa sig mer livsbejakande former i att leva och verka i livet.

 

Vidare information, prisbild och bokning? 

Vänligen kontakta:

    
Tina Lundberg
TINA LUNDBERG IDÉ & UTVECKLING
Tfn.direkt.  +46(0)734 22 22 90
 E-post.       tinap.lundberg@telia.com