Brottsoffer

 

 

 

 

 

 

Mäns våld mot kvinnor förekommer över hela världen och inom alla kulturer. Det är en kränkning av mänskliga rättigheter och ett allvarligt folkhälsoproblem. Världshälsoorganisationen WHO kallar mäns våld mot kvinnor för en global pandemi. I rapporten ”Global and regional estimates of violence against women, 2013” återger WHO att 35 procent av världens kvinnor någon gång har utsatts för fysiskt eller sexuellt våld av en partner eller annan person.

Finns överallt
 

Våldet finns på alla samhällsnivåer och utövas inom alla samhällsskikt. Våldet kan förekomma i hemmen, på arbetsplatser och på andra håll i samhället och i offentligheten. Vissa grupper är särskilt utsatta, till dem hör barn, unga, kvinnor, de med funktionsnedsättning, hbtq-personer, minoritetsgrupper och kvinnor med missbruksproblem.
 

Psykisk och fysisk ohälsa
 

Att utsättas för sexuellt, fysiskt eller psykiskt våld bidrar till ökad risk för psykisk och fysisk ohälsa. Våld kan ge upphov till akuta skador, men också relatera till djup vanmakt, depression och ångest. Psykiska stressreaktioner med posttraumatiskt stressyndrom kan vara en vanlig följd. PTSD är ett allvarligt och långvarigt ångesttillstånd som kan uppstå efter en traumatisk händelse. Övergrepp, inte minst sexuellt övergrepp, har ofta en djupgående inverkan på den drabbades fysiska och psykiska hälsa som i sämsta fall kan leda till sjukdomar senare i livet.
 

Förutsättningar
 

Omständigheter vid övergreppet, stödet runt den drabbade, kvalitén på rättsväsendets handläggning av ärendet och att få upprättelse - är några avgörande faktorer som kan påverka den drabbades förutsättningar för återhämtning.

Här, exakt här, finns mycket att göra i Sverige i dag, inte minst med tanke på alla nedlagda förundersökningar inom rättsväsendet.
 

Anmälda brott
 

Under 2018 anmäldes cirka 1,54 miljoner brott, vilket är 34 800 fler (+2 %) anmälda brott jämfört med året innan, visar BRÅ, Brottsförebyggande rådets färska preliminära statistik.

Den kategori anmälda brott som ökade mest i antal under 2018 var bedrägerier och annan oredlighet (9 kap. brottsbalken). I kategorin var det datorbedrägeri och utpressning som ökade mest.
 

Brott mot person
 

 • Under 2018 anmäldes cirka 289 000 brott mot person (3–7 kap. brottsbalken), vilket är 1 790 fler (+1 %) jämfört med 2017.
   
 • De anmälda misshandelsbrotten minskade totalt med 849 brott (−1 %) till 82 600 brott. Antalet brott mot kvinnor över 18 år ökade till 28 400 brott (+3 %), medan brotten mot män över 18 år minskade till 30 600 brott (−6 %). Misshandel mot barn 0-17 år ökade till 23 600 anmälda brott (+1 %) jämfört med 2017.
   
 • Antalet anmälda våldtäkter ökade under 2018 med 614 brott till
  7 840 (+8 %). Anmälda våldtäkter mot kvinnor över 18 år ökade till 4 230 (+6 %), medan anmälda våldtäkter mot män över 18 år minskade till 193 (−7 %) anmälda brott. Anmälda våldtäktsbrott mot barn 0-17 år ökade till 3 420 brott (+13 %).
   
 • Under 2018 anmäldes 10 500 brott om sexuellt ofredande, vilket är en minskning med 295 brott (−3 %). Antalet anmälda brott om sexuellt ofredande mot kvinnor över 18 år minskade till 5 050 (−5 %), antalet brott om sexuellt ofredande mot män över 18 år ökade, till 449 (+8 %). Anmälningar om sexuellt ofredande mot barn 0-17 år minskade till 4 200 (−1 %).
   

Metoo och statistik 
 

Efter #metoo-uppropen hösten 2017 och den preliminära färska statistiken över anmälda brott från Brottsförebyggande rådet finns ingen återvändo. Det är av yttersta vikt att polis och åklagare har rätt, och ges rätt, förutsättningar i själva förundersökningen. 
 

Det handlar om att ha den djupaste respekt för brottsoffers fortsatta liv.
 

 

 

 

Terapin är ett rum för bearbetning och frigörelse från smärtsam/ traumatisk händelse. Ett rum för att genomleva, komma tillbaka, mobilisera kraft och skapa sig nya livs-bejakande sammanhang.

Det handlar om individuella samtal som på sikt, om klienten vill, kan övergå till i samtal med viktiga personer i den direkta närheten.

Utifrån klientens problemformulering arbetar jag för att stärka dennes resurser och bana väg för utrymmet att läka, bearbeta och växa in i nya livsbejakande sammanhang.

Vad kan terapi för brottoffer innebära som har mött hot, våld och sexuella övergrepp handla om?

 

VÅLDET MÅSTE FÅ ETT SLUT

så även bättre förutsättningar ges vid förundersökningar

 

Vidare information och bokning

gallery/vit blomma mot blå himmel

Foto: Tina Lundberg

 • Tystnadsplikt råder.
 • Bokade besök kan ändras senast kl 15.00 arbetsdagen före bokning. Därefter debiteras hela beloppet.
 • Vid fakturering gäller 10 dagar netto.
 • Är du egen företagare finns möjlighet att få dina konsultationer fakturerade.  Samma sak gäller när arbetsgivare  betalar. 

 

Varmt välkommen att höra av Dig.


Tina Lundberg
TINA LUNDBERG IDÉ & UTVECKLING
Tfn.direkt     +46(0)734 22 22 90
E-post          tinap.lundberg@telia.com